Punktid LogoPunktid Logo
Nasdaq biržā

GDPR

"GAMEKEYS" OÜ PRIVĀTUMA NOSACĪJUMI

1. Šie privātuma nosacījumi (turpmāk tekstā: Privātuma nosacījumi) ir spēkā visos tajos gadījumos, kad “Gamekeys” OÜ (turpmāk tekstā: ”Gamekeys”) apstrādā fizisko personu (turpmāk tekstā: Klientu) personas datus.

2. “Gamekeys” ir tiesības Privātuma nosacījumus vienpusēji grozīt un papildināt. Par Privātuma nosacījumu grozījumiem Klienti tiek informēti ar e-pasta starpniecību (ja “Gamekeys” rīcībā ir Klienta e-pasta adrese).

Pārzinis un datu aizsardzības speciālists

3. Klienta personas datu pārzinis ir “Gamekeys” OÜ, reģistrācijas numurs 12526262, adrese Harju apriņķis, Tallina, Centra pilsētas daļa, Tornimäe 5, 10145.

4. Jautājumos, kas saistīti ar Privātuma nosacījumiem un personas datu apstrādi, lūdzam Klientiem nosūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi [email protected].

Personas datu apstrādes principi

5. “Gamekeys” apstrādā Klienta iesniegtos personas datus saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām un personas datu apstrādē vienmēr vadās pēc Klienta interesēm, tiesībām un brīvībām.

6. “Gamekeys” mērķis ir nodrošināt atbildīgu personas datu apstrādi, vadoties pēc vislabākās prakses, kā arī būt vienmēr gatavam apliecināt, ka personas datu apstrādāšana atbilst nospraustajiem mērķiem.

7. Visi ar personas datu apstrādi saistītie “Gamekeys” procesi, instrukcijas, procedūras un prakse vadās pēc sekojošiem principiem:

7.1. Likumība. Personas datu apstrādei ir uz likumu balstīts pamats, piemēram, piekrišana;
7.2. Taisnīgums. Personas datu apstrāde ir taisnīga, tiek nodrošināts, lai Klientam būtu pietiekami daudz informācijas par to, kā viņa personas dati tiek apstrādāti;
7.3. Pārredzamība. Personas datu apstrāde ir Klientam pārredzama;
7.4. Nolūka ierobežojums. Personas dati tiek vākti, ņemot vērā precīzus un skaidri noteiktus tiesīgus mērķus, tāpat arī vēlākā šo datu apstrāde nav pretrunā šiem mērķiem;
7.5. Datu minimizēšana. Tiek vākti tikai nepieciešamie un būtiskie personas dati, un to apstrāde tiek ierobežota atbilstoši personas datu apstrādes mērķim. Personas datu apstrādē “Gamekeys” vadās pēc minimālās apstrādes principa; ja personas dati vairs nav nepieciešami vai vajadzīgi tam mērķim, kuram tie tika sākotnēji vākti, tad tie tiek izdzēsti;
7.6. Precizitāte. Personas dati ir pareizi un, ja nepieciešams, tie tiek atjaunināti; tiek veikti visi saprātīgie pasākumi, lai visi no personas datu apstrādes mērķa viedokļa nepareizie personas dati tiktu dzēsti vai nekavējoties izlaboti;
7.7. Glabāšanas ierobežojums. Personas dati tiek glabāti tādā veidā, kas ļauj Klientu identificēt tikai tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa izpildei. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja “Gamekeys” vēlas saglabāt personas datus ilgāk nekā tas ir nepieciešams, ņemot vērā to vākšanas mērķi, “Gamekeys” datus anonimizē tā, lai Klients vairs nebūtu identificējams;
7.8. Uzticamība un konfidencialitāte. Personas dati tiek apstrādāti veidā, kas nodrošina atbilstošu personas datu drošību, tostarp pasargā no neatļautas vai nelikumīgas apstrādes un nejaušas pazaudēšanas, iznīcināšanas vai bojāšanas, veicot saprātīgus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
7.9. Noklusētā un integrēta datu aizsardzība. “Gamekeys” nodrošina to, lai visas lietošanā esošās sistēmas atbilstu prasītajiem tehniskajiem kritērijiem. Katras informācijas un datu sistēmas atjaunināšanā vai izveidē tiek ieviesti atbilstoši datu aizsardzības pasākumi (piem., informācijas sistēmas un biznesa procesi ir izveidoti, vadoties pēc pseidonimizēšanas un šifrēšanas priekšnoteikuma).

8. Personas datu apstrādē “Gamekeys” nodrošina to, lai vienmēr būtu iespējams pierādīt iepriekš uzskaitīto principu izpildi; papildu informāciju saistībā ar šo principu izpildi ir iespējams iegūt, rakstot uz e-pasta adresi ([email protected]).

Personas datu apstrādes mērķi

9. “Gamekeys” apstrādā Klienta personas datus sekojošiem mērķiem:

9.1. Līguma noslēgšanai ar klientu un pastāvīgā klienta reģistrēšanai, t.i., Klienta reģistrēšanai “Gamekeys” vidē un ar reģistrēšanu saistīto darbību veikšanai, saziņai ar Klientu saistībā ar vides izmantošanu un Klienta identificēšanai, tam sazinoties ar “Gemekeys”;
9.2. Pakalpojuma sniegšanai Klientam, tai skaitā preču pārdošanai un pasūtīto preču piegādei Klientam;
9.3. Automatizēto lēmumu pieņemšanai, tai skaitā Klienta profilēšanai, lai noskaidrotu, kādām precēm Klients dod priekšroku, un lai piedāvātu Klientam atlaides;
9.4. Apmierinātības pētījumu veikšanai, tai skaitā pētījuma rezultātu administrēšanai un analīzei;
9.5. Komerciāla rakstura paziņojumu, atlaižu un informatīvo vēstuļu nosūtīšanai Klientam;
9.6. No likuma izrietošo pienākumu izpildei, tai skaitā ar grāmatvedību un nodokļu aprēķināšanu saistītu pienākumu izpildei, kā arī kompetento valsts iestāžu un to struktūru likumīgo rīkojumu izpildei.

Apstrādājamie personas dati

10. “Gamekeys” apstrādā sekojošus personas datus:

10.1. punktā 9.1 norādītajos gadījumos – Klienta vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, lietotāja vārdu, IP adresi;
10.2. punktā 9.2 norādītajos gadījumos – Klienta vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;
10.3. punktā 9.3 norādītajos gadījumos – Klienta vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, IP adresi, Klienta pasūtīto preču sarakstu;
10.4. punktā 9.4 norādītajos gadījumos - Klienta vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, Klienta pasūtīto preču sarakstu un izpētes rezultātos atspoguļotos Klienta sniegtos datus;
10.5. punktā 9.5 norādītajos gadījumos - Klienta vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi;
10.6. punktā 9.6 norādītajos gadījumos - atbilstoši tam, kas norādīts likumdošanā vai valsts iestāžu un/vai to struktūrvienību rīkojumos.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

11. “Gamekeys” parasti apstrādā Klienta datus tāpēc, ka tas ir nepieciešams ar Klientu noslēgtā līguma izpildei (skat. 9.2. punktu), vai pirms līguma noslēgšanas nepieciešamo pasākumu veikšanai atbilstoši Klienta pieprasījumam (skat. 9.1. punktu). Šādā gadījumā datu apstrādes tiesiskais pamats ir ar Klientu noslēgtais līgums vai Klienta pieteikums pārrunām pirms līguma noslēgšanas.

12. “Gamekeys” apstrādā Klienta personas datus komerciāla satura materiālu un piedāvājumu nosūtīšanas nolūkā, kā arī apmierinātības pētījumu veikšanas un rezultātu analīzes nolūkā tikai tādā gadījumā, ja Klients ir tam devis savu piekrišanu (skat. 9.4. un 9.5. punktu). Šādā gadījumā datu apstrādes tiesiskais pamats ir Klienta piekrišana.

13. Automatizēto lēmumu pieņemšanas pamats ir “Gamekeys” leģitīmās intereses (skat. 9.3. punktu). “Gamekeys” leģitīmās intereses ir piedāvāt Klientam piemērotas un viņa interesēm atbilstošas preces. “Gamekeys” apstrādā Klienta personas datus automatizētu lēmumu pieņemšanai un profilēšanai anonīmā un ar personu nesaistītā veidā. Tādējādi ir samazināts iespējamais datu subjekta tiesību un interešu aizskāruma risks.

14. “Gamekeys” apstrādā Klienta personas datus no likuma izrietošu pienākumu izpildei, ņemot vērā no likuma izrietoša tiesiskā pamata esamību katrā konkrētajā gadījumā (skat. 9.6. punktu).

Personas datu nodošana trešajām personām

15. “Gamekeys” nenodod Klienta personas datus trešajām personām, izņemot:

15.1. “Gamekeys” IT un reklāmas pakalpojumu sniedzējiem, ciktāl tas ir nepieciešamas “Gamekeys” datubāžu administrēšanai, pakalpojumu sniegšanai Klientiem un saziņai ar Klientiem (piem., “DigitalOcean”);
15.2. E-pasta vēstuļu nosūtīšanas pakalpojuma sniedzējiem gadījumā, ja “Gamekeys” sūta Klientam komerciāla satura materiālus un piedāvājumus (piem., “MailChimp”);
15.3. “Gamekeys” grāmatvedības pakalpojuma sniedzējam, kā arī valsts iestādēm un to struktūrvienībām, ciktāl tas ir nepieciešams no likuma izrietošo “Gamekeys” pienākumu izpildei.

16. Visi 15. punktā minētie datu apstrādātāji nodrošina tādu pašu personas datu aizsardzības līmeni kā “Gamekeys”. Ja iepriekš minētajos gadījumos “Gamekeys” nodod Klienta personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, tad “Gamekeys” pārliecinās, ka šādai personas datu nodošanai ir atbilstošs adekvātuma mehānisms VDAR kontekstā un ka tiek nodrošināta Klienta personas datu aizsardzība Eiropas Savienības līmenī.

Personas datu glabāšana

17. Klienta personas dati tiek glabāti:

17.1. līdz Klients ir dzēsis savu kontu daļā, kurā “Gamekeys” apstrādā Klienta personas datus, kuri tika iesniegti “Gamekeys” vidē konta izveides gaitā, kā arī 5 gadus pēc tam, kad Klients ir pēdējo reizi jebkādā veidā izmantojis savu kontu (skat. 9.1. punktu);
17.2. līdz trīs gadus pēc līgumattiecību izbeigšanās daļā, kurā “Gamekeys” apstrādā Klienta personas datus saistībā ar pakalpojuma sniegšanu (skat. 9.2. punktu);
17.3. daļā, kurā “Gamekeys” apstrādā Klienta personas datus saistībā ar leģitīmo interešu esamību (skat. 9.3. punktu), “Gamekeys” apstrādā Klienta personas datus, līdz Klients ir izdzēsis savu kontu vai 5 gadus pēc tam, kad Klients ir pēdējo reizi jebkādā veidā izmantojis savu kontu;
17.4. uz nenoteiktu laiku, līdz Klients ir atsaucis savu piekrišanu daļā, kurā “Gamekeys” apstrādā personas datus komerciāla satura materiālu un piedāvājumu nosūtīšanai (skat. 9.4. un 9.5. punktu);
17.5. līdz 7 gadus pēc Klienta personas datu atspoguļojoša grāmatvedības pirmdokumenta sastādīšanas daļā, kurā “Gamekeys” ir no likuma izrietošs pienākums saglabāt grāmatvedības dokumentus (skat. 9.6 punktu).

Klienta tiesības saistībā ar personas datu apstrādi

18. Klientam ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie “Gamekeys” ([email protected]), lai īstenotu savas likumīgās tiesības:

18.1. tiesības pieprasīt piekļuvi Klienta personas datiem apmērā, kādā to nav iespējams izdarīt, ieejot Klienta kontā;
18.2. tiesības prasīt personas datu labošanu apmērā, kādā to nav iespējams izdarīt, ieejot Klienta kontā;
18.3. tiesības prasīt personas datu dzēšanu apmērā, kādā to nav iespējams izdarīt, ieejot Klienta kontā;
18.4 . tiesības ierobežot personas datu apstrādi;
18.5. tiesības iesniegt iebildumus par personas datu apstrādi;
18.6. tiesības prasīt personas datu pārsūtīšanu;
18.7. tiesības prasīt, lai par Klientu netiktu pieņemti lēmumi, kas balstīti uz automatizēto apstrādi;
18.8. tiesības atsaukt savu piekrišanu;
18.9. tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijai.

19. Uz Klienta jautājumiem un pieteikumiem atbildēsim, vēlākais, 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.

20. Ja Klients ir paudis interesi saņemt “Gamekeys” jaunumus un/vai personalizētus piedāvājumus, tad klientam ir vienmēr tiesības no tiem atteikties, uzklikšķinot uz atbilstošās saites, kura norādīta pie katra piedāvājuma un lietotāja profila lapā, vai arī nosūtot atbilstoša satura paziņojumu uz “Gamekeys” e-pasta adresi [email protected].

Sīkdatnes

21. “Gamekeys” vietne izmanto sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, lai uzlabotu lietotāju pieredzi, piemēram, Klients tiek atpazīts, atgriežoties mājaslapā, kā rezultātā tiek rādīts Klienta interesēm atbilstošs saturs.

22. Sīkdatnes (angļu val. cookies) ir nelieli teksta faili, kas ar tīmekļa servera starpniecību tiek saglabāti lietotāja datorā. Tā rezultātā interneta pārlūks var interneta videi nosūtīt atpakaļ sīkdatņu informāciju katrā interneta vides izmantošanas reizē, lai būtu iespējams atpazīt lietotāju. Klients var pēc izvēles savas pārlūkprogrammas iestatījumos sīkdatnes aizliegt.

23. “Gamekeys” izmanto sesijas sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes. Ar sesijas sīkdatņu palīdzību tiek vākta informācija par konkrēto Klienta apmeklējumu un preču grozu.

24. Sesijas sīkdatnes tiek izmantotas katru reizi, kad Klients apmeklē “Gamekeys” tīmekļa vietni, un katrs šāds teksta fails ir derīgs līdz tīmekļa vietne tiek aizvērta. Pēc tīmekļa vietnes apmeklēšanas visas sesijas sīkdatnes un to savāktā informācija tiek izdzēsta.

25. Pastāvīgās sīkdatnes ļauj saglabāt atmiņā Klienta vēlmes saistībā ar tīmekļa vietnes iestatījumiem un/vai tur veiktajām darbībām. Pastāvīgās sīkdatnes netiek izdzēstas pēc tīmekļa vietnes aizvēršanas, tās saglabājas tik ilgi, cik norādīts attiecīgajā teksta failā. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Klienta ierīcē un tiek aktivizētas katru reizi, kad Klients apmeklē tīmekļa vietni, kura izveidojusi attiecīgo teksta failu.

Ar sīkdatnēm vāktās informācijas izmantošana

26. Ar sīkdatnēm vākto informāciju mēs izmantojam sekojošiem nolūkiem:

26.1. Pakalpojumu sniegšanai Klientam (piem., ja Klients nevēlas katru reizi, kad tas apmeklē “Gamekeys” mājaslapu, ievadīt savu lietotāja vārdu un paroli);
26.2. “Gamekeys” piedāvāto pakalpojumu attīstīšanai (piem., “Gamekeys” iegūst informāciju par to, kuras ir “Gamekeys” tīmekļa vietnes vispopulārākās lapas, no kurām mājaslapām Klients nokļūst “Gamekeys” tīmekļa vietnē, uz kādām mājaslapām Klienti dodas pēc “Gamekeys” tīmekļa vietnes apmeklējuma, cik daudz laika Klienti pavada “Gamekeys” tīmekļa vietnē);
26.3. “Gamekeys” tīmekļa vietnes izmantošanas analīzes un statistikas izveidei (piem., tiek aprēķināts tīmekļa vietnes apmeklētāju skaits un novērtēta reklāmas efektivitāte);
26.4. Tiešā mārketinga nolūkiem (piem., tiek vākta informācija par reklāmas piedāvājumiem, par saturu, kas domāts noteiktiem interneta pārlūkiem, tādējādi izveidojot dažādas mērķauditorijas; ar sīkdatnēm iegūtā informācija tiek kombinēta ar Klienta sniegto informāciju).

27. Līdzās iepriekš minētajam “Gamekeys” tīmekļa vietnē var mārketinga un statistikas nolūkā būt saites uz trešo personu mājaslapām, precēm un pakalpojumiem, kā arī sociālo mediju paplašinājumi (piem., Facebook spraudņi, Google Analytics). Šādi trešo personu pakalpojumi vai trešo personu lietotnes pakļaujas trešo personu personas datu aizsardzības nosacījumiem.

Atteikšanās no sīkdatnēm un to dzēšana

28. Dažas pārlūkprogrammas pieņem sīkdatnes automātiski. Dažas pārlūkprogrammas automātiski atsakās no trešo pušu sīkdatnēm, bet pieņem pirmo pušu sīkdatnes.

29. Neatkarīgi no pārlūkprogrammas standarta iestatījumiem Klientam nav sīkdatnes noteikti vienmēr jāpieņem. Klients jebkurā laikā var atteikties no sīkdatņu pieņemšanas, vai arī tās nobloķēt un visas ierīcē saglabātās sīkdatnes izdzēst. Informāciju par to, kā izdzēst vai atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammā vai mobilajā ierīcē, ir iespējams uzzināt, iepazīstoties ar ierīces lietošanas instrukciju, kā arī sīkāku informāciju ir iespējams iegūt tīmekļa vietnē http://www.allaboutcookies.org unhttp://www.youronlinechoices.com/ee.

30. Jāņem vērā, ka, atsakoties no sīkdatņu izmantošanas, “Gamekeys” nevar nodrošināt to, ka tiešsaistes vidē preces un/vai pakalpojumi darbosies tā, kā nākas.

DIGITĀLĀ PIEGĀDEKodi tiks nosūtīti uz jūsu e-pastu
IEGŪST KLIENTSLetaupiet ar Punktid
VAIRĀK NEKĀ 10 GADU PIEREDZEMēs darbojamies kopš 2009. gada